1990 TURNS I

1990s Works

Environment, Event & Video installation

Fax piece for Fondation Danae, France

NIFCA, NORDIC INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART, Finland

Curator Grethe Grathwol

TURNS

Has been painted on the rock and on the opposite wall. On the latter the writing is reserved. In that way you are invited to play with the meaning of the word. TURNS doesn’t mean just one thing. It could mean something very concrete and bodily. You have to turn your body, so that the eye can catch sight of the writing and the inversed script.

The extent and the intervals of he elements on the sports grounds become visible by the movement. So TURNS could mean transformation in manifold ways.

TURNS – environment in three parts. First an event, then the environment with arrangement and belabouring of elements in landscape and buildings, finally a video installation, which will document and continue the elements. The relationship between the tree parts seems to form a circle. The event The Sea-Dance on July 7th is repeated or takes place again in the videoistallation. But you cannot just speak about a repetition. When the event is shown n different monitors, which combine different point of view, you will see something more than the person, who thought he was in the centre of the events on July 7th. The video camera, which will film the event from a helicopter, the Sea-Dance for Salmon-Fishermen, which takes place on the sea and on the lawn in front of the Nordic Arts Centre could seem to be an alien eye, which is able to see everything. Is it this eye presumably in the centre, which perceives the true image?

If you answer in the confirmative you forget about the part in the middle of the environment, the belabouring of buildings and landscape around the sports grounds. This is an arrangement that includes the body and vision of each single individual being a sort of sculpture in space. Some of the elements in this space are pointed out and made visible. Objects and elements are pointed out and made visible. Objects and elements are accentuated and doubled. There are three goals for soccer, what sort of game can you play with them? The tree on the hill looking towards the sea has its form duplicated in another material. Is this an image of the tree or is the tree itself an image? The small gate in the wall towards the sea is underlined. Does it mean that it becomes a frame for a lovely landscape painting? The opening could also be the element, which is absolutely necessary in order to perceive the weight and extent of the rocks and the fragments of fortification. The displacement and repetition of forms introduces a hesitation. This hesitation could mean a change in your way of looking. Reality is not necessarily previous to the image; reality and image into merge into each other and become simultaneous.

An environment is part of and has its origin in the place, where it is situated. Already last fall Kirsten Justesen visited Suomenlinna. The circle emerges as a form, which intimates a theme in TURNS. The circle doesn’t close. As in the relationship between event and videoinstallation you can also look at the extent of the circle and its elements on pictograms in the vaulted gate at the Nordic Arts Centre. At Suomenlinna the circle and the labyrinthine are elementary forms. There is not only one centre. The centre is displaced as you move around labyrinthine passages or semicircular roads. At Suomenlinna you can move around with hesitation and at the same time with full confidence in the multiplicity of the images and visions, which will appear by the next turn.
Jette Lundbo Levy, Sveaborg  Julyi 1990

TURNS I

Der er malet TURNS på klipperne og på muren ovenfor. Det sidste sted står det spejlvendt. Så er man opfordret til at lege med betydningen af ordet. TURNS betyder ikke kun en ting. Det kan betyde noget ganske konkret og kropsligt. Man må jo dreje kroppen for at få øge på skriften og den omvendte krop. Med bevægelsen bliver udstrækningen og mellemrummene mellem elementerne på sportspladsen synlige. Sådan kunne TURNS også betyde forandring og igen på mangfoldige måder.

TURNS environment – bearbejdelse af omgivelser – i tre dele. For det første e begivenhed, så environment med bearbejdelse af elementer i landskab og bygninger, endelig en videoinstallation, som dokumenterer b4egivenheden og fortsætter den. Imellem de tre dele synes der at være tale om en cirkelform. .

Begivenheden Havdansen fra den 7.juli, gentages eller finder sted igen i videoinstallationen. Men der er ikke blot tale om en gentagelse. Når begivenheden kan ses på fem skærme, der tilsammen kombinerer forskellige synsvinkler og tidsforløb, så man ser noget andet og mere en den, der troede at være i centrum af begivenhederne den 7.juli. Videokameraet, som er i helikopteren, der fotograferer begivenheden Havdansen for Laksefiskere, der foregår på havet og på græsset udenfor Nordisk Konstcentrum, kan synes at være som et fremmed øje, der kan se det hele. Er de så dette øje, der er i centrum, og som ser det rigtige bilede ?

Svarede man bekræftende på det, så glemte man den midterste del af environmentet, bearbejdningen af bygninger og landskab på sportspladsen.

En bearbejdning, som også indrager den enkeltes krop og syn, som en form for skulptur i rummet. Nogle elementer i dette rum bliver udpeget og synliggjort. Genstande og elementer bliver fremhævede eller fordoblede. Der er tre fodboldmål, hvilken slags spil, kan man spille med dem? Træet på forhøjningen ud mod havet for sin form gentaget i et andet materiale.

Er det et bilede af træet, eller er træet et billede ? Den lille stenåbning uf mod havet er tegnet op. Bliver den så til en ramme om et yndigt landskabsmaleri ? Åbningen kunne også være det, som er ubetinget nødvendigt for at få øje på tyngden og udstrækningen i klipperne og fæstningsstykkerne omkrig sportspladsen. Denne forrykning og gentagelse af former indføre en tøven. Denne tøven kan føre til ændring i ens måde at se på. Virkeligheden behøver ikke at komme før billedet; virkelighed og billede kan glide ind over hinanden og blive samtidige.

Et environment er forbundet med og opstået af det sted, hvor det foregår. Kirsten Justesen Var allerede tidligt sidste efterår på Suomenlinna. Cirklen dukker op som form, der også antyder et tema i TURNS. Cirklen lukker sig ikke. Ligesom i forholdet mellem begivenhed og videoinstallation, kan man også se sportspladsens cirkel i sin udstrækning med alle sine elementer på piktogrammer i porthvælvingen i Nordisk Konstcentrum. På Suomenlinna er cirklen og det labyrintiske grundlæggende former. Der er ikke ét centrum. Centrum forskyder sig, samtidig med at ,man bevæger sig gennem labyrintiske gange og halvcirkelformede veje. På Suomenlinna kan man bevæge sig med tøven og med tillid til mangfoldigheden i de billeder og syner, der er ved næste omdrejning.
Jette Lundbo Levy, Sveaborg juli 1990