1978 FISH & CHIPS / RØDGRØD MED FLØDE

1970s Works

Off-set print, 60 x 84 cm/ 23,4 x 32, 76 inch ed.500
Courtesy a.o. Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst
The National Gallery, Copenhagen
FISH & CHIPS 1978

An emblem of body-art. The body is what is at hand, thus a basic starting point, and at the same time it is an entire atlas of primal shapes. Here reduced to a minimum: Two of the body parts that come into view when you look down, together with a third everyday object held by the hand. A quite ordinary picture and a strict formal composition at one and the same time.

The two feet with a little length of leg arrange themselves symmetrically around the drain: a circle and two oblong shapes, parallel with the vertical edge of the picture. The toes of the right foot are smaller echoes of the basic shape of the foot. The toes of the left foot are not visible, the symmetry is broken by a finger of the same rounded, long shape as foot and toe; dimly connected to a bit of the hand which is almost lost against the grey of the background. The metal hose of the showerhead runs parallel to the slanted line of the finger, and from the hand the black-handled showerhead itself extends, curving down in a central line, forming – in conjunction with the circle of the drain beneath the water jets – a central space between the two outer spaces of the feet. The symmetrical and harmonic composition of the picture rests on these three parallel vertical columns, while the shower hose’s sectioning of the top left corner and the angled curving of the showerhead from the left-hand side adds enough dynamics and movement to the picture to make it interesting to look at. The outer rounding and inner oval of the showerhead, along with the circular section of the shower grip, add themselves to the repertoire of round shapes, which, in addition to the double circle of the drain, includes the rounded shapes of the nails, the tips of fingers and toes, and the heels. Circular shapes and vertical lines: the basic geometrical shapes of art in the body’s organic version and in the object world of everyday life.

As an object, the body is a collection of shapes, but at the same time it also immediately carries with it points of view and subjectivity. It is almost impossible not to read a picture like this with the body as well: on the basis of the feet depicted, the observer automatically reconstructs the body that goes with them, and just as automatically, identifies with the model’s point of view. As you see the feet from above, you have no trouble reconstructing the shower scene surrounding the depicted section, nor any problem imitating the body position that goes with it. It does not take much synaesthetic empathy to imagine the hiss of the water – perhaps the dimness and grey tones of the picture are caused by the steam from the showerhead?

The body is a universal human starting point; it is also always gendered. A woman reading this picture with her body will hardly be able to avoid seeing it as a masturbation picture: if you place your feet like that and hold the showerhead at that angle, where will the water jets hit? Here they hit the drain in the centre of the picture, turning the drain into an organic metaphor. – And so we slide into the realm of psychoanalysis and its thesis that artistic creativity springs from erotic fantasies of desire, made independent, versioned, or camouflaged. Perhaps this, too, is part of what the picture shows, under the innocent title Fish and Chips, which presumably just means something nice?

Tania Ørum 1999
*1945 Associate Professor at the Institute for Comparative Literature. Writings on women’s studies and gender studies, literature and modern culture. Member of Danish Council for Literature. Currently working on a book on De eksperimenterende tressere (’The Experimenting Sixties’) in Denmark.

RØDGRØD m/FLØDE 1978

Et sindbillede på kropskunsten. Kroppen er det, man har ved hånden, derfor et grundlæggende udgangspunkt, og samtidig et helt atlas af formskabeloner. Her reduceret til sin minimale udgave: To af de kropsdele, der falder i øjnene, når man ser ned, sammen med en tredje hverdagsting, som hånden har fat i. På en gang et ganske dagligdags billede og en fuldstændig formalistisk stram komposition.

De to fødder med et lille stykke ben fordeler sig symmetrisk omkring afløbet: En cirkel og to aflange former parallelt med den lodrette billedafskæring. Tæerne på den højre fod gentager i mindre udgaver fodens grundform. På venstre fod er tæerne ikke synlige, symmetrien brydes af en finger med samme afrundede aflange form som fod og tå, ganske svagt forbundet med lidt af hånden, der næsten fortaber sig i baggrundens grå. Parallelt med fingerens skrå linie løber telefonbruserens metalslange, og fra hånden udgår selve bruseren med sort håndtag og bruserhovedet med hals, der kurver ned som en midterlinie og sammen med afløbets cirkel under vandstrålerne danner et centralfelt mellem føddernes to yderfelter. På disse tre parallelle vertikale søjler hviler billedets symmetriske og harmoniske komposition, mens bruserslangens afskæring af øverste venstre hjørne og bruserens skrå krumning ind fra venstre tilføjer billedet det moment af dynamik og uro, der er tilstrækkeligt til at gøre det interessant at se på. Bruserhovedets ydre runding og indre oval føjer sig, sammen med bruserhalsens cirkeludsnit, til repertoiret af runde former, som udover afløbets dobbelte cirkel omfatter neglenes, finger- og tåspidsernes og hælenes rundinger. Cirkelformer og vertikale linier: Kunstens geometriske rundformer i kroppens organiske udgave og i hverdagens objektverden.

Som objekt er kroppen forminventar, men samtidig er den også umiddelbar bærer af synsvinkler og subjektivitet. Et billede som dette kan man næsten ikke undgå at læse med kroppen også: Udfra de afbildede fødder rekonstruerer betragteren automatisk den tilhørende krop – og indlever sig dermed, ligeså automatisk, i modellens synsvinkel. Man ser uden videre ned på fødderne oppefra og har ikke besvær med at rekonstruere badescenen omkring det afbildede udsnit og eftermime den kropspositur, der hører til. Der skal ikke engang megen synæstetisk indlevelse til at forestille sig vandets brusen – måske billedets uklarhed og gråtone skyldes dampen fra bruseren?

Kroppen er et alment menneskeligt udgangspunkt; den er også altid kønnet. En kvinde, som læser dette billede med kroppen, vil næppe kunne undgå at se det som et masturbationsbillede: Hvis man har sine fødder sådan og har bruseren i hånden i den vinkel, hvor rammer vandstrålerne så? Her rammer de afløbshullet i centrum af billedet, som så bliver en organisk metafor. – Og så er vi lynhurtigt helt ovre i psykoanalysen, hvis tese jo er, at den kunstneriske skaben udspringer af de erotiske lystfantasier, i selvstændiggjort, versioneret eller camoufleret form. Viser billedet også det, under den uskyldige titel “Rødgrød med fløde”, som vel blot betyder noget rart?

Tania Ørum 1999
*1945, Lektor ved Litteraturvidenskab, Køben­havns Universitet. Har skrevet om kvinde? og kønsforskning, littera­tur og moderne kultur. Medlem af Litteraturrådet. Arbejder i øjeblikket på en bog om DE EKSPERIMENTERENDE TRESSERE i Danmark