1976 CLASS STRUGGLE / KLASSEKAMPEN

1970s Works

Pigment print on Somerset Satin Enhanced 350 gr
175 x 240 cm
ed.7

2/7 Courtesy Statens Museum for Kunst
National Gallery of Denmark

THE CLASS STRUGGLE 1976

It is a historical picture. Like a historical painting. At the same time, it is, of course, glaringly, also a propaganda poster. I am reminded of the days when the annual Women’s Festivals in Fælledparken (‘The Common’, a park in Copenhagen) were opened under the battle-cry “No women’s struggle without class struggle, no class struggle without women’s struggle.” It was a battle-cry which helped demarcate the Women’s Movement of the 1970s from the old Women’s Movement, the woman suffrage movement, Dansk Kvindesamfund (the Danish Women’s Society) – what we called in those days ‘the bourgeois women’s movement’. The Redstocking Movement did not simply want equal rights under the current conditions; they wanted a far more extensive, revolutionary change of those conditions. In this sense the Redstockings were part of the left wing.

However, as the picture shows, there was constant tension between women’s struggle and class struggle: the class struggle is present in public space, but the woman is embedded in the private chores of the kitchen space, surrounded by children and the paraphernalia of cleaning and cooking. In her slatternly-intimate attire, indicative of both the private nature of the housework and of the preparations for prettifying the female body, bare legs in the housewifey slippers and curled-up hair, this woman is far from the barricades of the class struggle.

So what is the picture really agitating for? With her back turned on kitchen implements and children, a cigarette in her hand and her concentration on her reading, the woman signals detachment from the cluttered domestic world and involvement with the social world outside: liberation from the role of housewife. Visually,however, her figure is paralleled by the two children flanking her and by the nude sculpture in the background, whose pose and nakedness she almost echoes, just as she and the children echo the shape of the vacuum-cleaner with their upper bodies, while the swing of her hips and the angle between her legs correspond visually to the arch of the vacuum-cleaner hose and the triangle between the two parts of the vacuum-cleaner pipe.
If the cover of her reading matter had not said THE CLASS STRUGGLE in unrealistically large types,(a didactic implant in the photograph), this woman could be a classic homebound mother at her morning coffee and paper. As it is, she is obviously a staged or retouched figure. A picture, then, of discrepancy, or irony if you like. But the direction of the irony is not clarified, ambiguous. Just like the way that the picture is visually characterised both by the minimalist strictness of form of the art of the seventies with its intersecting vertical and horizontal lines, as well as by the chaotic clutter of details of the everyday snapshot, defusing the solemnity (and self-importance) of art photography.

All these features link Justesen’s 1976 picture with classical paintings from the artist’s studio: they, too, are often programmatic in character, depicting the artist allegorically and/or realistically in the context of the workplace. And in both cases there is within this frame a quantity of objects that keep the eye busy; and often there is also an enigmatic quality – here, in particular as regards the spatial perspective: where are the two children really? Is there a space between the kitchen table and the wall?
Tania Ørum, 1999

KLASSEKAMPEN 1976

Det er et historisk billede. Som et historiemaleri. Samtidig er det naturligvis, iøjnespringende, også en agitationsplakat. Mig minder det om dengang, de årlige Kvindefestivaller i Fælledparken blev startet under slagordet: “Ingen kvindekamp uden klassekamp, ingen klassekamp uden kvindekamp”. Det var et slagord, som var med til at afgrænse kvindebevægelsen i 1970’erne fra den gamle kvindebevægelse, forrige bølges stemmeretsbevægelse, Dansk Kvindesamfund – det, vi dengang kaldte “den borgerlige kvindebevægelse”. Rødstrømpebevægelsen ville ikke blot ligestilling på de gældende betingelser, men en langt mere omfattende, revolutionerende ændring af betingelserne. I den forstand var Rødstrømperne en del af venstrefløjen.

Som billedet viser, var der imidlertid også altid en spænding mellem kvindekamp og klassekamp: Klassekampen er på plakaten i offentligheden, men kvinden er indlejret i køkkenrummets private gøremål med børn, rengørings- og madlavningsremedier omkring sig. I sit sjusket-intime antræk, der både angiver det huslige arbejdes private art og forberedelserne til forskønnelse af den kvindelige krop, med bare ben i de husmoderlige sutsko og curlere i håret, er kvinden langt fra klassekampens barrikader.

Så hvad er det egentlig, billedet agiterer for? Med sin ryg til køkkenredskaber og børn, cigaret i hånden og sin koncentration om at læse signalerer kvinden en bortvendthed fra den rodede hjemmeverden og et engagement i den sociale verden udenfor: Frigørelse fra husmorrollen. Visuelt parallelliseres hendes skikkelse imidlertid med de to børn, der flankerer hende, og med den nøgne skulptur i baggrunden, hvis positur og afklædthed hun næsten gentager, ligesom både hun og børnene gentager støvsugerens form i deres overkroppe, mens svinget i hendes hofte og vinklen mellem hendes ben visuelt svarer til støvsugerslangens bue og trekanten mellem støvsugerrørets to dele. Hvis der ikke med urealistisk store bogstaver havde stået KLASSEKAMPEN på læsestoffet (hvad der gør det til et didaktisk indmonteret fremmedelement i fotografiet), kunne kvinden være en klassisk hjemmegående ved formiddagskaffen og avisen. Nu er hun tydeligvis en iscenesat eller efterretoucheret figur.   Et billede, altså, af uoverensstemmelse, eller ironi om man vil. Men hvilken vej ironien retter sig er uafklaret, flertydigt. Ligesom billedet rent visuelt både præges af halvfjerdserkunstens minimalistisk formstrenghed i de gennemgående lodrette og vandrette linier og hverdags-snapshottets kaotisk vrimmel af uordnede detaljer, der afmonterer kunstfotografiets (selv)højtidelighed.

Alle disse træk forbinder Justesens billede fra 1976 med de klassiske malerier fra kunstnerens atelier: Også de har ofte programmatisk karakter, idet de som her allegorisk og/eller realistisk fremstiller kunstneren i arbejdsstedets kontekst. Og i begge tilfælde er der inden for denne ramme en mængde genstande, som bliver ved med at beskæftige øjet, og ofte også en gådefuldhed – her især i det rumlige perspektiv: Hvor er det egentlig de to børn opholder sig? Er der et rum mellem køkkenbordet og bagvæggen? 
Tania Ørum, 1999